නිරපේක්ෂත්වයේ මග (Season 01/Episode 01 /Part 02 )02-08-2015

නිරපේක්ෂත්වයේ මග (Season 01/Episode 01 /Part 02 )02-08-2015

නිරපේක්ෂත්වයේ මග (Season 01/Episode 01 /Part 01 (Audio Only))02-08-2015

නිරපේක්ෂත්වයේ මග (Season 01/Episode 01 /Part 01 (Audio Only))02-08-2015

Road to Good Health, by Simple Exercise, shown by Rev. Walasmulle Abhaya Thero. (English SubTitles).

Road to Good Health, by Simple Exercise, shown by Rev. Walasmulle Abhaya Thero. (English SubTitles).

සෝවාන් වීමට දැන ගත යුතු දහම් කරුණු (06-11-2016)|(Season 08)3/30

සෝවාන් වීමට දැන ගත යුතු දහම් කරුණු (06-11-2016)|(Season 08)3/30

මමය මාගේය යන දෘෂ්ටිය සක්කාය දිට්ඨිය නොවන බව (Season 06)8/26

මමය මාගේය යන දෘෂ්ටිය සක්කාය දිට්ඨිය නොවන බව (Season 06)8/26

නිරපේක්ෂත්වයේ මග (Season 08)

නිරපේක්ෂත්වයේ මග (Season 08)

පැවැත්මෙන් ඔබ්බට භාවනා (24-12-2016) - Part 01

පැවැත්මෙන් ඔබ්බට භාවනා (24-12-2016) - Part 01

නිවනේ අත්දැකීම් ලද මෙහෙනින් වහන්සේ

නිවනේ අත්දැකීම් ලද මෙහෙනින් වහන්සේ

ලෞකික මෛත්‍රී භාවනාවත් ලෝකෝත්තර මෛත්‍රී භාවනාවත් අතර වෙනස (Season 06)23/26

ලෞකික මෛත්‍රී භාවනාවත් ලෝකෝත්තර මෛත්‍රී භාවනාවත් අතර වෙනස (Season 06)23/26

භාවනා - කර්මස්ථාන (30-01-2016) - Part 01

භාවනා - කර්මස්ථාන (30-01-2016) - Part 01
Top Videos -  loading... Change country
Load 10 more videos
 
 
Sorry, You can't play this video
00:00/00:00
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
CLOSE
CLOSE
CLOSE