සියල්ල කැමති සේ නැති බව (Season 01) - (Audio Only)1/28

සියල්ල කැමති සේ නැති බව (Season 01) - (Audio Only)1/28

විශේෂ ධර්ම සාකච්ඡාව - මහනුවර (10-02-2017) | පළමු දවස | කොටස 01

විශේෂ ධර්ම සාකච්ඡාව - මහනුවර  (10-02-2017) | පළමු දවස | කොටස 01

67. Pt. 1/2 .Road to Good Health, by Rev. W. Abhaya Thero. (English SubTitles). Cont in Part 2.

67.  Pt. 1/2 .Road to Good Health, by Rev. W. Abhaya Thero. (English SubTitles). Cont in Part 2.

තථාගත සාසනයේ එකම ඉගැන්වීම (Season 01)2/28

තථාගත සාසනයේ එකම ඉගැන්වීම (Season 01)2/28

පංච උපාදානස්කන්ධය නිස්සරණය episode 01

පංච උපාදානස්කන්ධය නිස්සරණය episode 01

නිරපේක්ෂත්වයේ මග (Season 08)

නිරපේක්ෂත්වයේ මග (Season 08)

Meditation Beyond Existence (13-05-2017) - Part 01

Meditation Beyond Existence (13-05-2017) - Part 01

භාවනා - කර්මස්ථාන (30-01-2016) - Part 01

භාවනා - කර්මස්ථාන (30-01-2016) - Part 01

Childrens' program in Windsor-Canada with Wallasmulle Abhaya Thero - 2017.08.07 - Part 1/2

Childrens' program in Windsor-Canada with Wallasmulle Abhaya Thero - 2017.08.07 - Part 1/2

Toronto Program 2017.06.24 - PART 1 - සෝවාන් වීමට ඇසිය යුතු බණ

Toronto Program 2017.06.24 - PART 1 - සෝවාන් වීමට ඇසිය යුතු බණ
Top Videos -  loading... Change country
Load 10 more videos
 
 
Sorry, You can't play this video
00:00/00:00
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
CLOSE
CLOSE
CLOSE