සියල්ල කැමති සේ නැති බව (Season 01) - (Audio Only)1/28

සියල්ල කැමති සේ නැති බව (Season 01) - (Audio Only)1/28

තථාගත සාසනයේ එකම ඉගැන්වීම (Season 01)2/28

තථාගත සාසනයේ එකම ඉගැන්වීම (Season 01)2/28

67. Pt. 1/2 .Road to Good Health, by Rev. W. Abhaya Thero. (English SubTitles). Cont in Part 2.

67.  Pt. 1/2 .Road to Good Health, by Rev. W. Abhaya Thero. (English SubTitles). Cont in Part 2.

Toronto Program 2017.06.24 - PART 1 - සෝවාන් වීමට ඇසිය යුතු බණ

Toronto Program 2017.06.24 - PART 1 - සෝවාන් වීමට ඇසිය යුතු බණ

විශේෂ ධර්ම සාකච්ඡාව - මහනුවර (10-02-2017) | පළමු දවස | කොටස 01

විශේෂ ධර්ම සාකච්ඡාව - මහනුවර  (10-02-2017) | පළමු දවස | කොටස 01

පංච උපාදානස්කන්ධය නිස්සරණය episode 01

පංච උපාදානස්කන්ධය නිස්සරණය episode 01

නිරපේක්ෂත්වයේ මග (Season 08)

නිරපේක්ෂත්වයේ මග (Season 08)

සෝවාන් මඟ වඩන අයුරු - (2017-05-21) - Session 1

සෝවාන් මඟ වඩන අයුරු  - (2017-05-21) - Session 1

Ahara Prathyawekshawa

Ahara Prathyawekshawa

Meditation Beyond Existence - Canada Vancouver Program - (15-June-2017) - Day 11-1/4

Meditation Beyond Existence - Canada Vancouver Program - (15-June-2017) - Day 11-1/4
Top Videos -  loading... Change country
Load 10 more videos
 
 
Sorry, You can't play this video
00:00/00:00
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
CLOSE
CLOSE
CLOSE