සියල්ල කැමති සේ නැති බව (Season 01) - (Audio Only)1/28

සියල්ල කැමති සේ නැති බව (Season 01) - (Audio Only)1/28

[01/20] - සෝවාන් මාර්ගයට පත්වීම - [ඕස්ට්‍රේලියාවේ මෙල්බර්න් නගරයේ සිට]

[01/20] - සෝවාන් මාර්ගයට පත්වීම - [ඕස්ට්‍රේලියාවේ මෙල්බර්න් නගරයේ සිට]

Meditation Beyond Existence (13-05-2017) - Part 01

Meditation Beyond Existence (13-05-2017) - Part 01

67. Pt. 1/2 .Road to Good Health, by Rev. W. Abhaya Thero. (English SubTitles). Cont in Part 2.

67.  Pt. 1/2 .Road to Good Health, by Rev. W. Abhaya Thero. (English SubTitles). Cont in Part 2.

විශේෂ ධර්ම සාකච්ඡාව - මහනුවර (10-02-2017) | පළමු දවස | කොටස 01

විශේෂ ධර්ම සාකච්ඡාව - මහනුවර  (10-02-2017) | පළමු දවස | කොටස 01

[05/19] - භාවනා වැඩසටහන - [ Meditation in Sydney - Australia ]

[05/19] - භාවනා වැඩසටහන -  [ Meditation in Sydney - Australia ]

තථාගත සාසනයේ එකම ඉගැන්වීම (Season 01)2/28

තථාගත සාසනයේ එකම ඉගැන්වීම (Season 01)2/28

පංච උපාදානස්කන්ධය නිස්සරණය episode 01

පංච උපාදානස්කන්ධය නිස්සරණය episode 01

භාවනා වැඩසටහන - කැනඩාවේ ටොරොන්ටෝ නගරයේ සිට - 2017.07.23 - Part 03

භාවනා වැඩසටහන - කැනඩාවේ ටොරොන්ටෝ නගරයේ සිට - 2017.07.23 - Part 03

ඔබ අසා දරා සිටින්නේ තථාගත දහමද? බමුණන්ගේ මිත්‍යා දෘෂ්ටිද? (Season 06)12/26

ඔබ අසා දරා සිටින්නේ තථාගත දහමද? බමුණන්ගේ මිත්‍යා දෘෂ්ටිද? (Season 06)12/26
Top Videos -  loading... Change country
Load 10 more videos
 
 
Sorry, You can't play this video
00:00/00:00
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
CLOSE
CLOSE
CLOSE