[01/28] - සියල්ල කැමති සේ නැති බව - (Season 01) - (Audio Only)

[01/28] - සියල්ල කැමති සේ නැති බව - (Season 01) - (Audio Only)

[01/20] - සෝවාන් මාර්ගයට පත්වීම - [ඕස්ට්‍රේලියාවේ මෙල්බර්න් නගරයේ සිට]

[01/20] - සෝවාන් මාර්ගයට පත්වීම - [ඕස්ට්‍රේලියාවේ මෙල්බර්න් නගරයේ සිට]

67. Pt. 1/2 .Road to Good Health, by Rev. W. Abhaya Thero. (English SubTitles). Cont in Part 2.

67.  Pt. 1/2 .Road to Good Health, by Rev. W. Abhaya Thero. (English SubTitles). Cont in Part 2.

[02/18] - මරණයට ප්‍රථම ඔබට නිවන් සුවය විදිය හැක. මෙය අසත්වා! - [Auckland, New Zealand]

[02/18] - මරණයට ප්‍රථම ඔබට නිවන් සුවය විදිය හැක. මෙය අසත්වා! - [Auckland, New Zealand]

[01/16] - විශේෂ ධර්ම සාකච්ඡාව - [මහනුවර]

[01/16] - විශේෂ ධර්ම සාකච්ඡාව - [මහනුවර]

[04/18] - Q & A Session | පැන විසඳුම්​​ - [Auckland, New Zealand]

[04/18] - Q & A Session | පැන විසඳුම්​​ - [Auckland, New Zealand]

Nirapekshathwaye Maga Mulawa (මුලාව) - Anatta & Anattha (Short Version)

Nirapekshathwaye Maga Mulawa (මුලාව) -  Anatta & Anattha (Short Version)

පංච උපාදානස්කන්ධය නිස්සරණය episode 01

පංච උපාදානස්කන්ධය නිස්සරණය episode 01

ඔබගේ ජීවිතය උඩු යටිකුරු කරන විනාඩි 16

ඔබගේ ජීවිතය උඩු යටිකුරු කරන විනාඩි 16

[01/21] - සොවාන් මාර්ග ඵලයට පත්වීම - [ඕස්ට්‍රේලියාවේ සිඩ්නි නගරයේ සිට]

[01/21] - සොවාන් මාර්ග ඵලයට පත්වීම - [ඕස්ට්‍රේලියාවේ සිඩ්නි නගරයේ සිට]
Top Videos -  loading... Change country
Load 10 more videos
 
 
Sorry, You can't play this video
00:00/00:00
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
CLOSE
CLOSE
CLOSE